سخن بزرگان

عقیده پروفسور رابرتسون

به عقیده پروفسور رابرتسون حتی اندک قدرتی، سبب انتزاعی‌تر شدن تفکر می‌شود و نبود قدرت، دست کم بطور موقت، تیزی ذهن را کم می‌کند. پس قدرت بر ذهن تاثیر می‌گذارد